Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU NEDİR?
Miras hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Şayet mülkiyet ölüm ile sona erseydi, bu durumda miras hukukuna gerek bulunmayacaktı.

Miras hukukunun temelinde mülkiyet hakkı ve devamlılığı yer almaktadır. Ölümle beraber mülkiyet hakkının sona ermesi ve mirasbırakanın malvarlığının devlete kalması söz konusu olsaydı bu durumda gerçek bir mülkiyet hakkından söz edilmesi söz konusu olmazdı.

Anayasanın 35. maddesine göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.” Bu maddeyle beraber kişilerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınmıştır.

Miras hukuku davaları;

Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar,
Vasiyetnamenin iptali davası,
Tenkis davası,
Muris Muvazaası davaları,
Terekenin tespiti davaları,
Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
Ortaklığın giderilmesi davası,
Mirasın denkleştirilmesi davası,
Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar,
Terekenin tespitine ilişkin davalar,
Reddi miras davaları,
Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar olarak örneklendirilebilir.
Miras hukukunun temel kavramlarını açıklamak gerekirse;

Miras Nedir?
Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir.

Mirasbırakan Kimdir?
Ölümü ile kendisine ait hukuki ilişkilerin hukuki durumunun düzenlendiği kişidir. Ölüm durumu yalnızca gerçek kişilere özgü bir durum olduğundan mirasbırakan yalnızca gerçek kişi olabilmektedir.

Mirasçı Kimdir?
Mirasbırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denilmektedir. Bu kişiler yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış mirasçılar da olabilmektedir.

Tereke Nedir?
Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?
Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir. 

 

 

Büromuz; danışmanlık hizmetleri de vererek alternatif ve barışçıl hukuki çözümleri de benimseyen bir vizyona sahiptir.