Makaleler

30. 06. 2018

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ceninin Bedensel Bütünlüğünün İhlalinde Maddi Zararının Tazmini.

Cenin, anne karnında olan ancak doğumu henüz gerçekleşmemiş ve kişi olması sağ doğum koşuluna bağlanmış varlıktır. Ceninin hukuki statüsü onun haklara sahip olmasının belirlenmesi açısından önemlidir...

Devamını Oku

01.03.2017

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Bedensel bütünlüğün ihlali nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların İngiliz hukukuna göre tazmini.

İngiliz hukuk sisteminin, Türk hukuk sisteminden farklı bir yapıya sahip olması benzer hukuki sorunların çözümüne farklı yaklaşımları da beraberinde getirmektedir...

 

Devamını Oku

01.06.2017

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Evlenmeye Zorlamak için Öngörülen Cayma Tazminatı ya da Cezai Şart Dava Edilemez; Ancak Yapılan Ödemeler de Geri İstenemez

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) “Nişanlılığın Hükümleri” başlığı altında “Dava Hakkının Bulunmaması” alt başlığı ile TMK m.119/f.2’de yer alan düzenlemeye göre; “evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya cezai şartı dava edilemez;...

Devamını Oku

02.05.2017

Endikasyon Dışı (Off-Label) İlaç Kullanımından Doğan Zararlardan

İlaç Üreticisinin Ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Endikasyon dışı ilaç kullanımı, günümüzde ilaçla tedavide kullanımı gittikçe yaygınlaşan uygulamalardan biridir. Ruhsat dışı ilaç kullanımı olarak da ifade edilen endikasyon dışı ilaç kullanımı kısaca, ilacın, ruhsatında belirtilen kullanım alanları ve/veya kullanım...

Devamını Oku

 01.07.2016

Ankara Barosu Dergisi

Eczacının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı İfadan Sorumluluğu

Kamu sağlığını yakından ilgilendiren bir kamu hizmeti olarak karşımıza çıkan eczacılık faaliyeti kapsamında eczacının hukuki sorumluluğu, somut olaya göre
çeşitli hukuki temellere dayandırılabilir. Bu çalışmanın konusu, eczacının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı ifadan sorumluluğu olarak sınırlandırılmıştır...

Devamını Oku

june 15 2018

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Tüketicinin Ve Üçüncü Kişilerin Ayıplı Satılanın Kullanılması Nedeniyle Ortaya Çıkan Bedensel Bütünlük İhlali Halinde Manevi Zararlarının Tazmini
Ayıp, genel olarak tüketicinin sözleşme gereği maldan beklediği yararı elde edememesi ya da objektif olarak maldan beklenmesi gereken yararın
elde edilememesi ya da vaad edilen niteliklerin bulunamaması halidir...

Devamını Oku

 15.01.1998

Ankara Barosu Dergisi

Ailenin Ekonomik Devamlılığının Sağlanması Açısından Eşin Mirası Ret Hakkını Kullanması
Mirası ret, tek taraflı irade açıklaması ile gerçekleştirilen bir hukuki işlemdir. Mirası ret hakkı olan eş, bu hakkını miras bırakanın ölümünden sonra kullanacaktır. Eşin mirası ret hakkını kullanırken aile ekonomisinin devamlılığını da göz önünde bulundurması gerekmektedir...

Devamını Oku

 02.2019

Üst Hakkının Sona Ermesi

Üst Hakkıı
Üst hakkı, bağımsız ve sürekli biçimde kurulabilir ve aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça başkasına devir ile mirasçılara intikali mümkündür....

Devamını Oku

 10.05.2023

British Journal of Middle Eastern Studies

The issue of the child’s surname in custody disputes in Turkey: what are the best interests of the child?
In the Turkish legal system, children born within marriage receive the father’s surname. In the case of a divorce, custody of the child is usually granted to the mother. However, the child’s surname does not change after the divorce, while the woman resumes...

Devamını Oku

 15.02.2012

H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Trıps Sözleşmesi Ve İlaç Firmalarının Sağlık Hakkına İlişkin Etik Sorumlulukları
Fikri mülkiyet haklarını düzenleyen TRIPs Sözleşmesiyle ilaçlara getirilen patent koruması rejiminin, bir insan hakkı olarak sağlık hakkının korunması ve ilaçlara erişimde çıkardığı engeller son yılların sıkça tartışılan konularından birisidir...

Devamını Oku